DORADZTWO INDYWIDUALNE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym proszeni są o zgłaszanie się do biura projektu (LO ul. Tysiąclecia 15, księgowość) z kompletem wymaganych dokumentów, zgodnie z zasadami, które określa regulamin rekrutacji.

  1. Rekrutacja naboru uczestników na doradztwo indywidualne:
    W celu odbycia doradztwa indywidualnego beneficjenci zobowiązani są do złożenia od 10 maja do 14 maja 2010r. następujących dokumentów:
    1. formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie http://kompetencjezawodowe.zsmonki.pl oraz biurze projektu - LO ul. Tysiąclecia 15, księgowość)
    2. zaświadczenia o średniej ocen i frekwencji uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych z I semestru bieżącego roku szkolnego 2009/2010 podpisanych przez wychowawcę klasy oraz ucznia ubiegającego się o przyjęcie na doradztwo indywidualne,
    3. w rekrutacji pod uwagę będzie brana również frekwencja ucznia na zajęciach z doradztwa grupowego.

  2. Szczegóły rekrutacji określa aneks do regulaminu rekrutacji uczestników projektu "Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu".
Kursy zawodowe odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00 w Centrum Edukacji Mentor Mońki, Al. Niepodległości 16.

Szczegółowe harmonogramy kursów będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz na tablicach ogłoszeń.

Dokumenty do pobrania w zakładce DO POBRANIA.