KURSY ZAWODOWE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w kursach zawodowych:
 1. Obsługa wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG
 2. Barman-kelner z obsługą kasy fiskalnej
 3. Grafika komputerowa
proszeni są o zgłaszanie się do biura projektu (LO ul. Tysiaclecia 15, księgowość) z kompletem wymaganych dokumentów, zgodnie z zasadami, które określa regulamin rekrutacji.

 1. Rekrutacja naboru uczestników na kursy zawodowe:
  W celu odbycia kursów zawodowych beneficjenci zobowiązani są do złożenia od dn. 10.05.2010r. do dnia 14.05.2010r. następujących dokumentów:
  1. formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie http://kompetencjezawodowe.zsmonki.pl, biurze projektu - LO ul. Tysiąclecia 15, księgowość oraz w filii biura projektu - SZ ul. Szkolna 22 (sekretariat) ) ze wskazaniem odpowiedniego szkolenia lub kursu.
  2. zaświadczenia o średniej ocen i frekwencji uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych z I semestru bieżącego roku szkolnego 2009/2010, podpisanych przez wychowawcę klasy oraz ucznia ubiegającego się o przyjęcie na wybrany kurs lub szkolenie

 2. Szczegóły rekrutacji:
  1. Średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2009/2010 równa się liczbie punktów rekrutacyjnych np.:
   średnia 4.01 = 4.01 punktów
   średnia 3.62 = 3,62 punktów
  2. Frekwencja - liczba nieusprawiedliwionych nieobecności w I semestrze roku szkolnego na zajęciach lekcyjnych:
   0 - 5 nieobecności = 5 punktów
   6 - 10 nieobecności = 4 punkty
   11 - 15 nieobecności = 3 punkty
   16 - 20 nieobecności = 2 punkty
   więcej niż 20 nieobecności = 1 punkt
   O naborze decydować będzie łączna suma punktów za średnią ocen oraz frekwencję, zdobytych w trakcie rekrutacji, a określonych w niniejszym regulaminie.

 3. W wyjątkowych sytuacjach, przy takiej samej liczbie punktów rekrutacyjnych, o naborze decydować może doradca zawodowy, na podstawie udziału beneficjenta w zajęciach z grupowego poradnictwa zawodowego.
Kursy zawodowe odbywać się będą w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00 w Centrum Edukacji Mentor Mońki, Al. Niepodległości 16.

Szczegółowe harmonogramy kursów będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz na tablicach ogłoszeń.

Dokumenty do pobrania w zakładce DO POBRANIA.